Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu NewsAuto.pl     

Wydawcy serwisu NewsAuto.pl / NewsAuto.npx.pl / NewsAuto.eu / NewsAuto.com.pl przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworów, w szczególności: rysunków, zdjęć, tekstów, materiałów filmowych, dostępnych w ww serwisie oraz wyłączne prawo do rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji.

Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
1.) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2.) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3.) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określono w punkcie 2 – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i re emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

Przedrukowywanie materiałów dostępnych w serwisie NewsAuto.pl / NewsAuto.npx.pl / NewsAuto.eu / NewsAuto.com.pl poza dozwolonym użytkiem wynikającym z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez wydawcę serwisu NewsAuto.pl / NewsAuto.npx.pl / NewsAuto.eu / NewsAuto.com.pl.

W każdym przypadku dozwolonego korzystania z utworów dostępnych w serwisie konieczne jest podanie źródła w postaci aktywnego linku (hiperłącza) do konkretnej strony serwisu NewsAuto.pl / NewsAuto.npx.pl / NewsAuto.eu / NewsAuto.com.pl . Dozwolony materiał nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy uprawnionego.

W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów dostępnych w serwisie NewsAuto.pl / NewsAuto.npx.pl / NewsAuto.eu / NewsAuto.com.pl, w szczególności: rysunków, zdjęć, tekstów, materiałów filmowych, aplikacji, prosimy o kontakt z redakcją.

Nazwy NewsAuto.pl, NewsAuto.npx.pl, NewsAuto.eu, NewsAuto.com.pl, znaki graficzne oraz wszelkie inne nazwy, znaki i wzory zastrzeżone na rzecz wydawcy nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody. Inne znaki towarowe znajdujące się w ww. serwisie zostały wykorzystane jedynie w celach reklamowych lub informacyjnych i należą do ich właścicieli.

Informacje i dane zawarte w serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym. Pochodzą one ze źródeł uznanych przez wydawcę serwisu jako sprawdzone i rzetelne. Wydawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za aktualność, dokładność udostępnianych informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników serwisu.