AKTY PRAWNE MAŁO CZYTELNE DLA PRZEWOŹNIKÓW I KIEROWCÓW

Przepisy11

Jednym z najważniejszych aktów prawnych obowiązujących w branży transportowej na terenie całej UE jest rozporządzenie 561/2006. Przewoźnikom oraz kierowcom niektóre z europejskich zapisów sprawiają jednak problemy interpretacyjne.

Rozporządzenie budzi również wątpliwości inspektorów z poszczególnych państw członkowskich, którzy w wielu kwestiach mają odmienne zdanie.


Zobacz także:

UŻYTKOWE

MOTORYZACJA I PRAWO


 

Z jakich dokumentów korzystać, by prawidłowo zrozumieć treść rozporządzenia?

Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. reguluje kwestie związane z czasem pracy kierowcy, takie jak: okres prowadzenia pojazdu oraz przerwy i odpoczynki kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób. Przewoźnicy, dla których zapisy najważniejszego w tej branży aktu prawnego pozostają niejasne, mogą skorzystać z dodatkowych źródeł wiedzy.

W kwestiach spornych związanych z rozporządzeniem 561/2006 to Komisja Europejska podejmuje ostateczną decyzję i przekazuje swoje stanowisko do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz państw członkowskich. W celu ujednolicenia interpretacji przepisów, UE tworzy różnego rodzaju zalecenia, wyjaśnienia, klaryfikacje i decyzje wykonawcze do niedoprecyzowanych zagadnień.

– Należy pamiętać, że wszelkie dokumenty „doprecyzowujące” nie mają mocy wiążącej, a są jedynie zaleceniami. Oczywiście są one wykorzystywane przez sądy czy inne instytucje, czego przykładem może być decyzja Ministerstwa Środowiska, Energii i Morza Republiki Francuskiej o zniesieniu sankcji za odbiór przerw w czasie jazdy pojazdu w podwójnej obsadzie. Było to odwołanie się do wytycznej Komisji Europejskiej o numerze 2 – wyjaśnia Mateusz Włoch, ekspert firmy INELO, będącej doradcą KE.

Jednym ze zbiorów zaleceń Komisji Europejskiej są dokumenty przedstawiające interpretację wybranych przepisów dla branży transportowej w oparciu o najlepsze praktyki. Obecnie, dostępnych jest osiem takich wytycznych i można zapoznać się z nimi na stronie: http://bit.ly/zaleceniaKE. Równolegle do tych dokumentów zostały opublikowane również klaryfikacje, będące odpowiedzią na szczegółowe pytania zadane Komisji Europejskiej przez podmioty z państw członkowskich.

Interpretacja według TRACE

Kolejna interpretacja treści rozporządzenia 561/2006 została opracowana przez organizację TRACE (Transport Regulators Align Control Enforcement), która działa pod kuratelą KE. Wyjaśnienie to dotyczy czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących przewóz rzeczy i osób.

Prace organizacji były poparte wcześniejszymi konsultacjami z organizacjami branżowymi, m.in. z IRU (Międzynarodowy Związek Transportu Drogowego) i CORTE (Konfederacja Organizacji ds. Egzekwowania Przepisów w Transporcie Drogowym). Aktualne zalecenia organizacji TRACE można pobrać ze strony: http://bit.ly/zaleceniaTRACE.

– Organizacja TRACE stworzyła zbiór wyjaśnień oraz wskazówek, służących szkoleniu funkcjonariuszy kontrolujących przewoźników w krajach UE. Jest to swego rodzaju baza, na podstawie której zachęca się państwa członkowskie do tworzenia własnych materiałów szkoleniowych dla organów kontrolnych – dodaje Piotr Dajema z firmy INELO.

Zalecenia GITD i decyzja KE

Przewoźnicy, którzy nie rozumieją obowiązujących przepisów związanych z kontrolami na drogach, mogą skorzystać również z pomocy Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Celem Inspekcji jest ujednolicenie postępowań kontrolnych prowadzonych w terenie bądź bezpośrednio w przedsiębiorstwach.

W związku z tym powstał zbiór wytycznych, które odnoszą się przede wszystkim do analizy naruszeń przerw i odpoczynków oraz czynności kierowcy, niezapisanych automatycznie na jego karcie bądź w tachografie (zakładka WYTYCZNE na stronie: https://inelo.pl/pliki/przepisy-prawne/).

Wśród kierunków interpretacyjnych rozporządzenia 561/2006 kluczowa może okazać się również decyzja Komisji Europejskiej o nr 3759, która ma ujednolicić podejście organów kontrolnych co do określenia skali naruszeń, gdy kierowca nie odbiera prawidłowo odpoczynku dziennego.

– Dla przewoźników i kierowców pomocne są też orzecznictwa sądów oraz trybunałów. Należy pamiętać, że rozporządzenie 561/2006 nie uwzględnia wszystkich przypadków, które mogą przytrafić się na drodze. Znajomość powyższych zaleceń i wyjaśnień pomoże przygotować się lepiej do kontroli oraz zmniejszyć ewentualne kary nakładane przez inspekcje – podsumowuje Piotr Dajema.