JENOX: ECO CZYLI DRUGIE ŻYCIE AKUMULATORA

A 1_Jenox

Dbałość o środowisko naturalne i odpowiedzialność za nie powinna być w każdym z nas. Wskazane jest by użytkownicy aut mieli to szczególnie na uwadze.

Odpowiedzialne i świadome postępowanie z wyeksploatowanymi częściami samochodowymi może przyczynić się do zwiększenia liczby zachowań proekologicznych w naszym kraju. Sprawa staje się nad wyraz poważna, gdy w grę wchodzą odpady szkodliwe, takie jak akumulatory samochodowe.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI
JENOX – AKUMULATORY


Każdy użytkownik pojazdu, który wymienia akumulator na nowy, zobowiązany jest do właściwego postępowania z tym zużytym. Tym bardziej, że ze względu na swoje właściwości akumulatory ołowiowe zostały zakwalifikowane, jako odpady niebezpieczne, czyli takie które mogą negatywnie wpływać na środowisko oraz zdrowie ludzi.

Zużyty akumulatory – odpad niebezpieczny

Akumulator kwasowo- ołowiowy składa się w 60 proc. z ołowiu (w różnych postaciach i związkach), elektrolitu (roztwór kwasu siarkowego) i tworzywa sztucznego (polipropylen i polietylen), zawierając tym samym związki o właściwościach toksycznych i żrących. W codziennym użytkowaniu nie są one jednak niebezpieczne, gdyż akumulatory spełniają wyśrubowane normy bezpieczeństwa. Problem natomiast powstaje, gdy samochodowa bateria staje się odpadem, gdyż znajdujące się w niej szkodliwe substancje w niekontrolowany sposób mogą się dostać do środowiska naturalnego zanieczyszczając je.

Z tego powodu konieczne było stworzenie odpowiednich norm prawnych regulujących właściwe zagospodarowanie tego typu odpadów. Istotne to było zarówno ze względów na ograniczenie zużycia surowców naturalnych jak i zmniejszenie ilości odpadów.

Z dbałości o środowisko

Aby wyjść ochronie środowiska naturalnego naprzeciw, 24 kwietnia 2009 wprowadzono w życie ustawę o bateriach i akumulatorach, regulującą postępowanie z tego typu odpadami. Zgodnie z jej wytycznymi każdy użytkownik akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii i akumulatorów m.in. sprzedawcy detalicznemu tych produktów. W praktyce oznacza to, że kupując nowy akumulator zobowiązani jesteśmy do pozostawienia starego.

W przypadku, kiedy tego nie zrobimy, sprzedawca jest zobowiązany pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł. oraz potwierdzić jej pobranie na specjalnym formularzu. Oczywiście kwota ta zostanie zwrócona w momencie oddania starej baterii samochodowej, pod warunkiem, że zwrócimy ją w ciągu 30 dni.

Recykling akumulatorów

Z uwagi na dobro środowiska naturalnego i respektując obowiązujące przepisy prawne producenci kwasowo-ołowiowych baterii samochodowych zajmują się odbiorem od sprzedawców zużytych akumulatorów i przekazaniem ich do recyklingu.

– Aby usprawnić zagospodarowanie szkodliwych odpadów jakimi są zużyte akumulatory wykorzystaliśmy sieć naszych centrów serwisowych i dystrybucyjnych tworząc kilkaset punktów, które zajmują się przyjmowaniem wyeksploatowanych baterii samochodowych. Nasze przedsiębiorstwo prócz wspomnianych wcześniej rozwiązań prowadzi również działania edukacyjne o charakterze proekologicznym wśród swoich kontrahentów i klientów. Ponadto udoskonalając i unowocześniając proces technologiczny produkcji akumulatorów marki Jenox, mamy na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego oraz dobro środowiska naturalnego – mówi Ryszard Wasyłyk, Dyrektor Rynku Krajowego w firmie Jenox Akumulatory sp. z o.o.

Firma Jenox Akumulatory ściśle realizuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Budowanie ekologicznych postaw to proces złożony. Postępując odpowiedzialnie i we współpracy z producentami i dystrybutorami baterii samochodowych, jesteśmy w stanie uniknąć zanieczyszczenia środowiska związkami ołowiu i kwasu siarkowego. Pamiętajmy, że recykling umożliwia odzyskanie znacznej części surowców, a my oddając zużyty akumulator do utylizacji chronimy środowisko.