KIEDY OPŁACA SIĘ ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA MANDATU?

policja_kontrola_83

Adwokata Krzysztof BarnatKierowca pojazdu, który popełnił wykroczenie może zostać ukarany grzywną wymierzaną w postaci mandatu karnego. Zatrzymując sprawcę wykroczenia policjant staje się doraźnym sądem – stwierdza fakt popełnienia czynu zabronionego, ustala winę sprawcy i wymierza karę. Uczestnik kolizji, który przyjął mandat, będzie z reguły odpowiadał za uszkodzenie pojazdu uczestnika, który nie ponosi winy. Z polisy OC sprawcy kolizji zostanie wypłacone odszkodowanie.

Mandat nie może być jednak nałożony bez zgody sprawcy wykroczenia, a przyjęcie mandatu nie jest obowiązkowe. Wyłącznie od decyzji obwinionego zależy, czy dobrowolnie przyjmie karę. Policjant ma obowiązek poinformować o prawie do odmowy przyjęcia mandatu, z pouczeniem o konsekwencjach odmowy.


Zobacz także:
PORADY PRAWNE


Mandat staje się prawomocny z chwilą przyjęcia. Kara wymierzona mandatem jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. W razie braku zapłaty grzywna zostanie wyegzekwowana, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Możliwość późniejszego uchylenia prawomocnego mandatu  ograniczona jest do przypadku, kiedy mandat został nałożony za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Przykładowo, jeśli policjant ukarałby mandatem sprawcę wypadku drogowego, to taki mandat powinien zostać uchylony przez sąd. Podobnie w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości tj. przy zawartości powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi. Każdy z wymienionych czynów jest przestępstwem, a nie wykroczeniem. Prawo karne nie przewiduje zaś możliwości wymierzania kar przez policjantów, na miejscu popełnienia przestępstwa.

Jakie skutki nieprzyjęcia mandatu?

Konsekwencją odmowy przyjęcia mandatu jest z reguły skierowanie sprawy do sądu. Do wniosku o ukaranie zostaną dołączone dowody, które świadczą o winie sprawcy wykroczenia. Treść wyroku zależy od tego, czy sąd uzna winę za udowodnioną.

W postępowaniu sądowym istnieje możliwość przedstawienia dowodów świadczących o braku winy. Obwiniony ma prawo się bronić: składać wyjaśnienia, zgłaszać dowody, zadawać pytania świadkom i biegłym sądowym. W razie niekorzystnego wyroku można wnieść apelację do sądu drugiej instancji.

Postępowanie w sprawie o wykroczenie musi zostać zakończone prawomocnym wyrokiem w ciągu 2 lat, licząc od daty popełnienia wykroczenia. Jeśli sprawa nie zostanie w tym czasie zakończona, wyrok skazujący nie może zostać wydany. Nawet jeśli wszystkie dowody świadczą o winie sprawcy wykroczenia, po upływie 2 lat sąd ma obowiązek umorzyć postępowanie z powodu przedawnienia.

A co z punktami?

Punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego zostają dopisane do ewidencji kierowcy bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia. W razie odmowy przyjęcia mandatu, punkty zostają dopisane tymczasowo. Wpis staje się ostateczny dopiero z chwilą wydania wyroku skazującego. Jeśli nie dojdzie do wydania wyroku skazującego, punkty tymczasowe zostają usunięte z rejestru.

Autor: adwokat Krzysztof Barnat, źródło: barnat.pl

Czytaj na barnat.pl: Zadośćuczynienie za śmierć w wypadku

Fot.: policja.pl (Justyna Kolczyńska)