MITSUBISHI W PROJEKCIE PLATFORMY AGREGACJI ZASOBÓW

Trzydzieści firm, w tym Mitsubishi Motors Corporation, złożyło wniosek jako konsorcjum o dotację na pokrycie kosztów nowej inicjatywy.

Chodzi o „Projekt demonstracyjnego budowy w roku budżetowym 2020 wirtualnej elektrowni, korzystającej z zasobów energii po stronie poboru (Projekt agregacji VPP)”.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu złożyło na niego ofertę publiczną w ramach inicjatywy na rzecz otwartych innowacji Zrównoważonego Rozwoju. Właśnie rozpoczęła się faza demonstracyjna tego eksperymentu, której celem jest zbudowanie inteligentnego systemu zarządzania źródłami energetycznymi – wirtualnej elektrowni (zwanej dalej „VPP”), dzięki której może zostać skomercjalizowane agregowanie rozproszonych zasobów.

W ostatnich latach powtarzają się problemy z utrzymaniem stabilnych dostaw energii, wynikających z wahań w jej produkcji. Jednocześnie pojawiają się nadwyżki energii, wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, np. energii słonecznej (OZE). Konieczne są zmiany adaptacyjne elektrowni i infrastruktury energetycznej, mające na celu ustabilizowanie sieci elektroenergetycznych.

Budowa i utrzymywanie elementów struktury, służących do wytwarzania energii są jednak bardzo kosztowne. W tych warunkach konieczne staje się opracowanie nowego mechanizmu, który przy niewielkich kosztach będzie w stanie zrównoważyć nierównomierność dostaw prądu z OZE, zachowując stabilność sieci energetycznej.

W ramach projektu demonstracyjnego trzydzieści firm dąży do wykorzystania ekspansji energetyki odnawialnej w przyszłości poprzez uzyskanie stabilności sieci energetycznej oraz opracowania koncepcji wirtualnej elektrowni – inteligentnego systemu zarządzania źródłami energetycznymi, który agreguje zasoby energii rozproszonej w całym społeczeństwie, w różnego rodzaju urządzeniach wytwórczych i magazynujących takich, jak akumulatory, pojazdy elektryczne (EV/ PHEV), termy do podgrzewania wody, panele fotowoltaiczne i inne.

Mogą znaleźć zastosowanie w stabilizacji sieci energetycznej w skali megawatowej. Ponadto projekt ma również ustanowić model biznesowy dla systemów Vehicle to Grid (V2G), które mogą regulować zapotrzebowanie i podaż energii dzięki dwukierunkowości akumulatorów pojazdów EV/ PHEV.

W roku budżetowym 2016 został opracowany system Aggregation Coordinator (AC) i zabezpieczono zasoby energii rozproszonej. W roku budżetowym 2017 udoskonalono i przetestowano system AC, aby dostosować go do potrzeb firm zajmujących się dystrybucją i przesyłem energii. Stworzono model biznesowy, skierowany na komercjalizację agregacji zasobów.

Następnie, w roku budżetowym 2018, udoskonalono ponownie i poddano testom system AC w nadziei na dostosowywania podaży i poboru na przyszłym rynku. Zastanawiano się także nad sposobami stabilizacji sieci dystrybucyjnych. W roku budżetowym 2019 dołączyło do projektu 10 firm, a konsorcjum mogło nadal rozwijać i poszerzać zasoby, ulepszając i testując system AC pod kątem potrzeb rynku oraz zrównoważenia podaży i poboru.

W roku budżetowym 2020 konsorcjum będzie nadal udoskonalać i poddawać testom system AC, aby poprawić precyzję kontroli zasobów i przyspieszyć nasze analizy, dotyczące problemów rynku i modeli biznesowych w zakresie dostosowania podaży i poboru. Będzie również angażować się w inicjatywy, mające na celu wczesne rozpoczęcie działalności związanej z agregowaniem zasobów rozproszonych oraz wejście na rynek zrównoważenia podaży i poboru od roku budżetowego 2021.

Dzięki budowie VPP, konsorcjum składające się z trzydziestu firm dąży do ustanowienia innowacyjnego systemu zarządzania energią i komercjalizacji zagregowanych zasobów prądu w celu rozwiązania globalnych problemów energetycznych i środowiskowych.