RENAULT: POROZUMIENIE NA RZECZ WSPIERANIA ZATRUDNIENIA

RenaultGroup 2

Zarząd koncernu Renault zawarł ze związkami zawodowymi (CFE-CGC i CFDT) trzyletnie porozumienie na rzecz wspierania zatrudnienia osób młodych i osób starszych oraz rozwijania solidarności międzypokoleniowej.

Na jego mocy firma przyjęła na siebie szereg szczegółowych zobowiązań, związanych z zatrudnieniem i szansami zatrudnienia osób młodych: zawieranie ponad 2000 umów o praktyki rocznie; zawarcie w ciągu trzech lat 800 umów o pracę z osobami młodymi; 30 proc. nowo zatrudnianych osób, z którymi koncern podpisze umowę na czas nieokreślony, mają stanowić osoby młode, a 10 proc. – osoby, które wcześniej pracowały na umowę o praktyki.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


Z myślą o transferze wiedzy koncern opracuje system szkoleń wewnętrznych – 30 proc. tych szkoleń będzie realizowanych przez pracowników Grupy w starszym wieku. Oprócz tego wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania, takie jak utworzenie specjalnego stanowiska pracy w niepełnym wymiarze godzin dla celów transferu wiedzy.

Koncern podejmuje działania na rzecz utrzymania zatrudnienia przez osoby starsze, poprawy ich warunków pracy dzięki eliminowaniu czynności wymagających dużego wysiłku oraz podnoszenia ich kwalifikacji. Działania te uzupełniają środki określone we wcześniejszych porozumieniach, takie jak dokonywanie bilansu kariery pracowników po 45. roku życia oraz zwalnianie pracowników powyżej 58. roku życia z obowiązku świadczenia pracy.

Do grudnia 2016 r. koncern Renault utrzyma odsetek pracowników powyżej 55. roku życia na poziomie 14 proc. Oprócz tego 2 proc. osób nowo zatrudnianych na umowę o pracę na czas nieokreślony będzie miało ponad 50 lat.

Pracownicy produkcyjni w wieku powyżej 55 lat, pracujący na zmianie nocnej, będą mieli pierwszeństwo przejścia na zmianę dzienną, jeśli wyrażą taką chęć i jeśli dostępne będzie odpowiednie stanowisko. Ponadto będą oni mogli zwrócić się o przeprowadzenie analizy zgodności wymagań obowiązujących na ich stanowisku pracy z ich umiejętnościami, a w razie konieczności – o przeniesienie na inne stanowisko.

W 2012 r. 70 proc. pracowników w wieku ponad 45 lat miało możliwość udziału w szkoleniach.

Porozumienie ma na celu rozwinięcie wymiany międzypokoleniowej dzięki środkom służącym przekazywaniu specjalistycznej wiedzy o kluczowym znaczeniu dla koncernu, jak np. w przypadku elektromechaników lub ślusarzy narzędziowych.

Dzięki temu:
– młodzi pracownicy będą otrzymywać systematyczne i spersonalizowane wsparcie od opiekuna, kierownika praktyk lub przewodnika;
– Renault opracuje program szkoleń wewnętrznych: 30 proc. szkoleń będzie teraz realizowanych przez pracowników Grupy w starszym wieku;
– trzy miesiące przed przejściem na emeryturę lub zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy pracownicy w starszym wieku będą mieli możliwość rozpoczęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin na stanowisku ds. transferu wiedzy. Umożliwi im to stopniowe kończenie kariery zawodowej i jednoczesne przekazywanie specjalistycznej wiedzy. Koncern pokryje 20 proc. wysokości utraconego wynagrodzenia.