YOKOHAMA – LUBIĘ TO: REGULAMIN KONKURSU

Yokohama 1_wrcc

Regulamin konkursu „Yokohama – Lubię to”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: „Yokohama – Lubię to”.
2. Podmiotem organizującym konkurs jest ITR S.A. oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 81 posługująca się numerem NIP 209 000 00 50, Regon 634545208 reprezentowana przez Tomoyuki Shibano (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs zostanie ogłoszony 19 kwietnia 2013 r. za pośrednictwem informacji w Internecie na stronie: www.newsauto.pl. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany będą podawane do wiadomości publicznej.

§ 2 UCZESTNICY I CELE KONKURSU

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która w czasie trwania konkursu wypełni zadanie konkursowe.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, portalu NewsAuto.pl, agencji Effective Public Relations oraz członkowie ich rodzin.

§3 WARUNKI KONKURSU:

1. Konkurs trwa od 19 kwietnia 2013 r. do końca dnia 28 kwietnia 2013 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 maja 2013 r. O przyznaniu nagrody Laureaci zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie na stronie www.newsauto.pl do dnia 8 maja 2013 r.
3. Zadanie konkursowe polega na polubieniu fanpage’a Yokohama Polska oraz wysłaniu wiadomości na fanpage Yokohama Polska z hasłem „Newsauto.pl”.
4. Konkurs wygrywa co 10 osoba, która polubi fanpage’a Yokohama Polska oraz wyśle wiadomość na fanpage Yokohama Polska z hasłem „Newsauto.pl” od momentu rozpoczęcia konkursu, a więc od dnia 19 kwietnia 2013 r. do wyczerpania puli nagród lub zakończenia konkursu – a więc do końca dnia 28 kwietnia 2013 r.
5. W przypadku gdy do konkursu nie będzie można rozstrzygnąć na zasadach opisanych w §3 pkt. 4, Organizatorowi przysługuje prawo zmiany zasad wyboru Laureatów przy zachowaniu tej samej puli nagród.
6. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub pseudonimu na portalu NewsAuto.pl na stronie Konkursu w przypadku przyznania nagrody.
7. Kontakt z Laureatami konkursu będzie prowadzony za pośrednictwem profilu, z którego została wysłana wiadomość na fanpage Yokohama Polska.

§4 NAGRODY

1. Fundatorem nagród jest ITR S.A.
2. Nagrodami w konkursie jest 10 niedostępnych w sprzedaży, limitowanych i kolekcjonerskich wydań anglojęzycznego albumu WTCC Yearbook 2012.
3. Jedna osoba może wziąć jeden raz udział w konkursie.
4. Jedna osoba może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
5. Organizator ma prawo nie przyznać nagrody Laureatowi w przypadku naruszenia przez Laureata przepisów Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jeżeli przypuszcza, że Laureat działał w sposób nieuczciwy. W takim przypadku Laureata konkursu wybiera jury w składzie: przedstawiciel organizatora, przedstawiciel fundatora nagród.
6. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
7. Laureat konkursu nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody rzeczowej lub zamiany tej nagrody na inną.
8. Laureat konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
9. Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania przez nich nagrody, która nie została im przyznana przez organizatora konkursu, są wyłączone.
10. Nagroda zostanie wysłana do Laureata konkursu pocztą na adres wskazany przez Laureata.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w dostarczeniu nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata konkursu.

§5 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z konkursem powinny być zgłaszane w formie pisemnej i nadane w Urzędzie Pocztowym w Polsce listem poleconym na adres Organizatora: ITR S.A oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Organizatora po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
2. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator rozpatrzy wyłącznie reklamacje złożone w terminie (pkt. 1 powyżej) udzielając odpowiedzi w formie pisemnej w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji, którą nada listem poleconym w Urzędzie Pocztowym na adres wskazany przez reklamującego.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia tego konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
4. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia odbiór nagrody.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym NewsAuto.pl.

Warszawa, 18 kwietnia 2013 r.

Fot.: fiawtcc.com


Zobacz także:
YOKOHAMA
OPONY