ZAWIESZENIE ODLICZENIA VAT PRZEDŁUŻONE

Ministerstwo Finansów w liście do Związku Dealerów Samochodów poinformowało, że podjęta została kierunkowa decyzja co do losów odliczenia podatku VAT od tzw. „samochodów z kratką” po 1 stycznia 2013 roku.

Zgodnie z treścią listu, Ministerstwo Finansów podjęło działania w celu przedłużeniu okresu zawieszenia możliwości pełnego odliczenia VAT od „samochodów z kratką” do końca roku 2013 poprzez kolejną zmianę ustawy o podatku od towarów i usług.

Związek Dealerów Samochodów wraz z innymi działającymi na rynku organizacjami motoryzacyjnymi od początku tego roku apelował do Ministerstwa Finansów o jak najszybsze podjęcie decyzji w tej sprawie, aby w ten sposób zapobiec poczuciu niepewności prawnej przy zakupach samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej i nie dopuścić do wystąpienia, powtarzającego się w okresach niepewności prawnej, zjawiska wstrzymania zakupów samochodów przez firmy. Zgodnie z szacunkami Związku brak szybkiej decyzji w tej sprawie mógł wywołać w tym roku spadek sprzedaży aut do firm nawet o kilka procent i w ten sposób ograniczyć wpływy do budżetu państwa nawet o kilkaset milionów złotych.

Z opisanych wyżej powodów Związek Dealerów Samochodów z zadowoleniem przyjmuje szybkie podjęcie opisanej decyzji, choć jej treść jest całkowicie niezgodna z podnoszonym permanentnie przez polskich przedsiębiorców postulatem konieczności wprowadzenia neutralności podatkowej wobec wszystkich nabywanych przez przedsiębiorców pojazdów i możliwości pełnego odliczania VAT od wszystkich samochodów używanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów od momentu wydania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyroku w sprawie C-414/07 „Magoora (wyrok ETS uznał za niezgodne z prawem wszystkie zmiany pogarszające sytuację podatników wprowadzone po dniu 30 kwietnia 2004 roku) podejmowało działania na rzecz ograniczenia korzyści podatkowych przy nabywaniu tzw. „samochodów z kratką”. W ramach tych działań polski rząd uzyskał zgodę Rady Unii Europejskiej z dnia 27 września 2010 r. na wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Rada UE wyraziła zgodę na zawieszenia do końca 2013 możliwości pełnego odliczenia podatku VAT od tych samochodów. Jednakże polski rząd nie skorzystał w pełnym zakresie z udzielonego prawa i ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym wprowadzone zostało rozwiązanie zawieszające możliwość odliczenia VAT od tzw. „samochodów z kratką” tylko do końca 2012.