T&E: ŁADOWANIE POJAZDÓW CIĘŻKICH – PORADNIK

Jak zapewnić odpowiednią publiczną infrastrukturę ładowania pojazdów ciężarowych?

W nowym briefingu T&E porównano przewidywane zapotrzebowanie na energię do publicznego ładowania pojazdów ciężkich oraz oszacowano ilość i rozmieszczenie niezbędnej infrastruktury w poszczególnych krajach.


Zobacz także:

T&E: PRODUKCJA CIĘŻARÓWEK WYŻEJ EMISYJNA NIŻ ROPY CZY STALI – BADANIE
 

ECO


 

Opierając się na tej analizie, T&E zaleca państwom członkowskim UE uwzględnienie następujących kwestii przy planowaniu infrastruktury ładowania pojazdów ciężkich (HDV):

Dostosowanie celów AFIR do rzeczywistego zapotrzebowania:

Dostosowanie krajowych planów wdrożeniowych do rzeczywistych danych o ruchu drogowym i prognozowanej wielkości floty pojazdów elektrycznych. Obejmuje to dostosowanie mocy wyjściowej i odstępów między węzłami ładowania tak, aby lepiej odpowiadały rzeczywistemu natężeniu ruchu pojazdów HDV, a tym samym potrzebom w zakresie ładowania.

Określona w oparciu o szacowane przyszłe potrzeby przepustowość sieci i planowanie

Uczynienie proaktywnego planowania sieci priorytetem w celu wsparcia przewidywanego wzrostu popularności pojazdów elektrycznych z napędem bateryjnym. Krajowe organy regulacyjne powinny dopilnować, by operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych (OSP i OSD) zwiększali swoje moce z wyprzedzeniem, a nie w reakcji na zapotrzebowanie.

Usprawnienie i zharmonizowanie procesów administracyjnych dotyczących przyłączeń do sieci, w celu ułatwienia szybszej konfiguracji infrastruktury ładowania. Obejmuje to określenie jasnych ram czasowych dla realizacji wniosków o przyłączenie, zapewnienie łatwego dostępu do map przepustowości potencjalnym dostawcom usług ładowania oraz zapewnienie przejrzystości w całym procesie.

Efektywne ekonomicznie wykorzystanie środków publicznych:

Wykorzystanie publicznych funduszy w sposób niezakłócający rynku w celu wypełnienia luki w początkowo nierentownych lokalizacjach, aby zapewnić terminowe i kompleksowe pokrycie siecią. Wdrożenie mechanizmu kredytowego Dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED III) powinno zostać przyspieszone w celu wsparcia infrastruktury ładowania na wczesnym etapie, dopóki zrównoważony model rynkowy nie będzie opłacalny.

– Należy rozważyć inteligentne strategie przetargowe, które łączą lokalizacje o wysokim i niskim wykorzystaniu, aby uniknąć tworzenia zależności dotacji operacyjnych i zapobiec monopolistycznej kontroli nad sieciami ładowania.

Zaangażowanie interesariuszy i wspólne planowanie

Ustanowienie ciągłego procesu zaangażowania obejmującego wszystkie zainteresowane strony, w tym producentów pojazdów, operatorów punktów ładowania (CPO), operatorów sieci i władze publiczne. Takie podejście ułatwi dzielenie się krytycznymi informacjami i zapewni, że rozwój infrastruktury będzie odpowiadał specyficznym potrzebom i możliwościom każdego regionu.

Rozwój infrastruktury w ramach gospodarki rynkowej

Chociaż początkowe wsparcie publiczne jest konieczne, długoterminowym celem powinno być przejście na strategię rynkową. Gwarantuje to, że rozwój infrastruktury jest zrównoważony i może być dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych bez ciągłego publicznego wsparcia finansowego.

Briefing (j. ang.) jest dostępny TUTAJ

Źródło: T&E